Patenty

Ochrana vynálezu, technického řešení, zařízení, technologie…

Náš tým vám může pomoci:

  • s přípravou patentové přihlášky
  • s volbou vhodné strategie pro zajištění patentové ochrany vynálezu v ČR i v zahraničí
  • s podáním české patentové přihlášky a zastupováním před českým Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV)
  • s podáním evropské patentové přihlášky a zastupováním před Evropským patentovým úřadem (EPO)
  • s podáním mezinárodní patentové přihlášky podle PCT
  • se zajištěním validace evropského patentu v ČR
  • s posouzením, zda váš výrobek či služba porušuje konkrétní práva z patentu nebo užitného vzoru jiné osoby (FTO Statement)
  • s přípravou a podáním návrhu na zrušení patentu jiné osoby

Pro další informace kontaktujte náš tým:

Co je to patent?
Patent je ochranný dokument poskytující monopol na vynálezy (technická řešení) jako jsou výrobky, zařízení, chemické sloučeniny, technologie, postupy výroby, nová použití známých výrobků a chemických látek apod. Podmínkou patentovatelnosti vynálezu je celosvětová novost vynálezu, jeho průmyslová využitelnost a to, aby nevyplýval zřejmým způsobem z dostupných informací v dané oblasti techniky (dosahoval tzv. vynálezecké výše).

Co vám patent přináší?
Monopol: Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález, tedy předmět nebo proces popsaný v hlavním nároku (při současném respektování patentových práv ostatních osob), poskytnout souhlas s využíváním jiné osobě (licenci) a rovněž zabránit komukoliv dalšímu v jeho využívání.

Informace: Patent rovněž slouží jako zdroj informací pro veřejnost. V patentu proto musí být popsáno, jak lze vynález vyrobit či provádět, a musí v něm být prokázáno, že vynález skutečně má uváděné účinky a výhody.


Jaké druhy patentů můžete získat?
Národní patent: Patent uděluje příslušný patentový úřad vždy pro daný stát a udělený patent platí pouze na území tohoto státu. Pokud má přihlašovatel zájem o patentovou ochranu ve více zemích, musí žádat o patent v každém státě zvlášť, a to ve lhůtě 12 měsíců (tzv. prioritní lhůta) od podání první patentové přihlášky v prvním státě.

Mezinárodní patentová přihláška podle PCT (Patent Cooperation Treaty): Prostřednictvím mezinárodní patentové přihlášky podle PCT lze vynález jedním úkonem přihlásit k ochraně do více států dle výběru přihlašovatele. V rámci tohoto řízení se neuděluje žádný „mezinárodní patent“, ale v každém státě proběhne řízení podle národních předpisů a (v případě splnění všech podmínek) je udělen národní patent. Na základě mezinárodní patentové přihlášky lze získat i regionální patent.

Regionální patent (např. Evropský patent): Regionální patentové úmluvy umožňují na základě jedné přihlášky podané u centrálního úřadu (např. EPO) získat regionální patent, který je následně potřeba uvést v platnost (validovat) v jednotlivých členských státech dané regionální úmluvy. Regionálních úmluv je v současné době pět: Evropská (zahrnující i ČR – evropský patent), Eurasijská, frankofonní africké země, anglofonní africké země, země Perského zálivu. V rámci Evropské patentové úmluvy se připravuje zavedení jednotného patentu Evropské unie, který by po udělení poskytoval jednotnou ochranu pro všechny členské státy EU.


Jak se chovat před podáním patentové přihlášky?
Jakékoliv zveřejnění vynálezu před podáním přihlášky může negativně ovlivnit, dokonce i zcela znemožnit, udělení patentu. Zásadní podmínkou pro udělení patentu je totiž celosvětová novost přihlášeného vynálezu, tj. zda je dané technické řešení již známé v dané oblasti techniky. Proto je důležité, aby před podáním přihlášky nedošlo k žádnému zveřejnění vynálezu, ať formou publikace (akademické publikace, reklama, webové stránky, prezentace, veletrhy, apod..) nebo uvedením konkrétních výrobků nebo služeb na trh.

Pro posouzení novosti není podstatné, zda takové zveřejnění provede sám původce nebo přihlašovatel později přihlašovaného vynálezu, nebo třetí osoba. Odmítnutí udělení patentu z důvodu nedostatku novosti si tak může způsobit sám přihlašovatel, např. prezentací výrobku na svých webových stránkách, nebo zveřejněním akademické publikace před podáním patentové přihlášky.


Jak získáte patent?
Patent se uděluje na základě patentové přihlášky obsahující úplný popis vynálezu, která je podaná k patentovému úřadu (např. ÚPV, EPO). Patentový úřad provede rešerši, na jejím základě zhodnotí, zda byly splněny podmínky patentovatelnosti, vytkne případné nedostatky a vyzve přihlašovatele k jejich odstranění. Pokud je přihlašovatel odstraní, může být patent udělen, v opačném případě je patentová přihláška je zamítnuta.

Možnosti úprav patentové přihlášky v průběhu řízení jsou omezené, a proto je důležité, aby patentová přihláška byla správně zpracována, obsahovala všechny potřebné technické informace a splňovala formální požadavky. Chybějící informace nelze do přihlášky v průběhu řízení doplnit.


Jak dlouho platí patent?
Doba platnosti patentu je maximálně 20 let, za předpokladu pravidelného placení udržovacích poplatků; pro farmaceutika a přípravky na ochranu rostlin je možné prodloužit maximální dobu platnosti patentu až o dalších 5 let.

Proč je důležité sledovat patenty?
Prevence porušování: V případě, že jako podnikatelský subjekt uvádíte na trh výrobky či služby, je vaší povinností zajistit, aby vaše výrobky neporušovaly patenty platné na územích, kde jsou tyto výrobky vyráběny, skladovány či uváděny na trh. K tomu je potřeba sledovat obsah patentových databází, které jsou přístupné na internetu. V opačném případě riskujete, že vás majitel patentu napadne pro porušování jeho práv a bude se dožadovat odstranění závadného stavu a / nebo náhrady škody.

Informace pro další rozvoj: Patentové databáze jsou cenným zdrojem informací o technických řešeních ve vašem oboru. Technické informace z patentů, které již pozbyly platnosti, nebo které nejsou platné na území, kde své výrobky vyrábíte, skladujete či uvádíte na trh, můžete při své činnosti využívat a čerpat z nich.

Zrušení patentu jiné osoby: Pokud naleznete patent, který vám brání ve výrobě či uvádění výrobku či služby na trh, a víte, že vynález v něm popsaný v době podání patentové přihlášky nebyl nový, nebo zřejmým způsobem vyplýval ze stávajících technických poznatků, nebo není dostatečně jasně a zřetelně popsán, můžete podat návrh na zrušení patentu k příslušnému patentovému úřadu.