Užitné vzory

Ochrana vynálezu, technického řešení, technologie…

Náš tým vám může pomoci:

  • s přípravou přihlášky užitného vzoru
  • s podáním přihlášky užitného vzoru a zastupováním před českým Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV)
  • s podáním a řízením o přihláškách užitného vzoru v dalších zemích prostřednictvím sítě spolupracujících zástupců v zahraničí
  • s posouzením, zda váš výrobek či služba porušuje konkrétní práva z užitných vzorů nebo patentů jiné osoby (FTO)
  • s přípravou a podáním návrhu na výmaz užitného vzoru jiné osoby

Pro další informace kontaktujte náš tým:

Co je to užitný vzor?
Užitný vzor, tzv. malý patent, je ochranný dokument poskytující monopol na technická řešení, jako jsou výrobky, zařízení, chemické sloučeniny, apod. Podmínkou zápisu užitného vzoru je celosvětová novost a průmyslová využitelnost technického řešení. Užitné vzory se obvykle využívají při ochraně spíše menších technických zlepšení.

Co vám užitný vzor přináší?
Monopol: Užitný vzor dává svému majiteli právo zabránit komukoliv dalšímu ve využívání technického řešení popsaného v hlavním nároku, sám toto řešení užívat nebo poskytnout licenci k jeho užívání třetí osobě. Technické řešení (výrobek nebo zařízení) musí být v nároku definováno jasně a jednoznačně.

Informace: Užitný vzor rovněž slouží jako zdroj informací pro veřejnost. V užitném vzoru proto musí být popsáno, jak lze jeho předmět vyrobit a musí v něm být prokázáno, že předmět skutečně má uváděné účinky a výhody.


Jaké jsou druhy užitných vzorů?
Národní užitný vzor: Užitný vzor zapisuje příslušný patentový úřad vždy pro daný stát a zapsaný užitný vzor platí pouze na území tohoto státu. Podmínky, které musí technické řešení pro ochranu užitným vzorem splnit, se v jednotlivých státech liší.

Jak získáte užitný vzor?
Užitný vzor se zapisuje na základě přihlášky užitného vzoru obsahující úplný popis předmětu ochrany (výrobku nebo zařízení), podané k patentovému úřadu (ÚPV). Úřad zhodnotí, zda popis technického řešení je úplný a neobsahuje nejasnosti, vytkne případné nedostatky a vyzve přihlašovatele k jejich odstranění. Pokud je přihlašovatel odstraní, může být užitný vzor zapsán, v opačném případě je přihláška je zamítnuta.

V zápisném řízení se sice neposuzuje, zda je předmět užitného vzoru celosvětově nový, ale tento požadavek zákon na užitný vzor klade. V budoucnu proto může být užitný vzor na návrh třetí osoby vymazán z důvodu nedostatku novosti.

Možnosti úprav přihlášky užitného vzoru v průběhu řízení jsou omezené, a proto je důležité, aby přihláška byla správně zpracována a obsahovala všechny potřebné technické informace a splňovala formální požadavky. Chybějící informace nelze do přihlášky v průběhu řízení doplnit.


Jak dlouho platí užitný vzor?
Doba platnosti užitného vzoru v České republice je maximálně 10 let, za předpokladu pravidelného podávání žádostí o obnovu a placení obnovovacích poplatků.

Proč je důležité sledovat užitné vzory?
Prevence porušování: V případě, že jako podnikatelský subjekt uvádíte na trh výrobky či služby, je vaší povinností zajistit, že vaše výrobky neporušují platné patenty ani užitné vzory na územích, kde jsou vyráběny, skladovány či uváděny na trh. K tomu je potřeba sledovat obsah patentových databází, které jsou přístupné na internetu. V opačném případě riskujete, že vás majitel patentu napadne pro porušování jeho práv a bude se dožadovat odstranění závadného stavu a / nebo náhrady škody.

Výmaz cizího užitného vzoru: Pokud naleznete užitný vzor, který vám brání ve výrobě či uvádění výrobku či služby na trh, a víte, že technické řešení v něm popsané v době podání přihlášky užitného vzoru nebylo nové, můžete podat návrh na výmaz užitného vzoru k příslušnému patentovému úřadu.