Design – průmyslové vzory

Ochrana designu, tvaru, vzhledu výrobku, …

Náš tým vám může pomoci:

  • s přípravou přihlášky průmyslového vzoru
  • s volbou vhodné strategie pro zajištění ochrany vašeho designu v ČR i v zahraničí
  • s uskutečněním zvolené strategie díky dlouhodobé spolupráci s patentovými zástupci v mnoha zemích světa
  • s podáním přihlášky průmyslového vzoru a zastupováním před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV)
  • s podáním přihlášky průmyslového vzoru Společenství a zastupováním před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
  • s podáním mezinárodní přihlášky průmyslového vzoru a zastupováním před Mezinárodním úřadem Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO)
  • s posouzením, zda váš výrobek či služba porušuje konkrétní práva z průmyslového vzoru jiné osoby
  • s podáním návrhu na výmaz nebo prohlášení průmyslového vzoru jiné osoby za neplatný
  • s přípravou vyjádření k návrhu na výmaz či prohlášení neplatnosti, které proti vašemu průmyslovému vzoru podá jiná osoba

Pro další informace kontaktujte náš tým:

Petra Fousková

Co je to průmyslový vzor?
Průmyslový vzor poskytuje ochranu vnějšímu vzhledu (designu) výrobků. Tuto ochranu lze poskytnout novým designům, které se v očích spotřebitele budou odlišovat od dosud známých designů daného výrobku. Podmínkou zápisu průmyslového vzoru je celosvětová novost a individuální povaha designu (lze jej odlišit od designů jiných osob).

Co vám průmyslový vzor přináší?
Monopol: Průmyslový vzor dává svému majiteli výlučné právo užívat design, poskytnout souhlas s jeho užíváním jiné osobě (licenci) a rovněž zabránit komukoliv dalšímu v jeho užívání. Majitel průmyslového vzoru rovněž může požadovat informaci o původu výrobků, které porušují jeho průmyslový vzor, stažení z trhu a zničení takových výrobků i nástrojů a materiálů k jejich výrobě.

Rozsah ochrany je dán vyobrazením průmyslového vzoru, jak je uvedeno v přihlášce a zveřejněno v příslušném rejstříku.


Jaké druhy průmyslový vzorů můžete získat?
Národní průmyslový vzor: Průmyslový vzor zapisuje příslušný patentový úřad vždy pro daný stát a zapsaný vzor platí pouze na území tohoto státu. Pokud má přihlašovatel zájem design chránit ve více státech, musí přihlásit průmyslový vzor v těchto státech jednotlivě. Ochranná lhůta, tzv. prioritní lhůta, trvající 6 měsíců od podání první přihlášky průmyslového vzoru v prvním státě, umožňuje majiteli přednostně přihlásit takový vzor v dalších státech.

Zapsaný průmyslový vzor Společenství (Registered Community Design – RCD): Průmyslový vzor Společenství platí jednotně (jako jeden ochranný dokument) pro území všech členských států Evropské unie a zapisuje ho centralizovaný úřad EUIPO na základě jediné přihlášky. EUIPO (na rozdíl od českého ÚPV) neprovádí úplný věcný průzkum, ale z důvodu nesplnění těchto kritérií může být zapsaný průmyslový vzor Společenství později napaden a prohlášen za neplatný.

Nezapsaný průmyslový vzor Společenství: Nařízení Rady Evropské Unie poskytuje ochranu i průmyslovým vzorům, které sice nebyly formálně přihlášeny a zapsány v žádném rejstříku, ale jejich ochrana vzniká ze zákona následkem zpřístupnění veřejnosti. Doba ochrany je omezena na 3 roky od zpřístupnění vzoru veřejnosti (výstava, obchodní použití, oznámení) kdekoliv na území Evropské unie, což musí být majitel vzoru schopen prokázat, a chrání majitele vzoru pouze proti vědomému a úmyslnému kopírování vzoru.

Mezinárodní průmyslový vzor: Mezinárodní úmluvy tzv. Haagského systému usnadňují získání průmyslového vzoru ve více zemích prostřednictvím centralizovaného úřadu WIPO. Prostřednictvím jediné přihlášky přihlašovatel určí ty smluvní státy, ve kterých požaduje ochranu průmyslového vzoru. WIPO provede pouze formální kontrolu a zapíše mezinárodní průmyslový vzor. Následně ve lhůtě 6 měsíců (EUIPO) nebo 1 roku (liší se podle státu) provede každý z určených států věcný průzkum přihlášky podle svých národních předpisů a má právo v této lhůtě odmítnout udělení ochrany. Pokud tak neučiní, průmyslový vzor získá ochranu ekvivalentní národnímu průmyslovému vzoru v daném státě. Doba ochrany, minimálně 10 a maximálně 25 let, se také řídí národními právními předpisy a liší se stát od státu. Česká republika není členem Haagského systému, ale díky členství v Evropské unii mohou čeští přihlašovatelé využívat tohoto systému.


Jak získáte průmyslový vzor?
Průmyslový vzor se zapisuje do rejstříku průmyslových vzorů na základě přihlášky obsahující vyobrazení vzoru (designu), názvu, určení výrobku nebo výrobků, v nichž je vzor ztělesněn, popř. jeho popisu podané k příslušnému úřadu (ÚPV, EUIPO, WIPO). Pokud jsou všechny podmínky splněny, úřad průmyslový vzor zapíše. Pokud některé podmínky splněny nejsou, je přihlašovatel vyzván k odstranění nedostatků přihlášky, a pokud tak učiní ve stanovené lhůtě, může být průmyslový vzor zapsán do rejstříku. Pokud není možné nedostatky odstranit, nebo pokud přihlašovatel není ochoten nedostatky odstranit, je přihláška zamítnuta.

Některé úřady (např. ÚPV) provádějí úplný věcný průzkum (tj. posouzení novosti a individuální povahy) přihlášeného vzoru, jiné úřady (např. EUIPO) průmyslový vzor zapíší i bez tohoto průzkumu, ale tento požadavek zákon na průmyslový vzor klade. V budoucnu proto nedostatek novosti může vést k dodatečnému výmazu nebo prohlášení neplatnosti dříve zapsaného průmyslového vzoru.


Jak dlouho platí průmyslový vzor?
Základní doba ochrany je 5 let a lze ji za poplatek opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, až na maximální dobu 25 let.

Proč je důležité sledovat průmyslové vzory?
Prevence porušování: V případě, že jako podnikatelský subjekt uvádíte na trh výrobky či služby, je vaší povinností zajistit, aby vaše výrobky neporušovaly průmyslová práva, vč. průmyslových vzorů, platná na územích, kde jsou tyto výrobky vyráběny, dováženy, vyváženy, skladovány či uváděny na trh. K tomu je potřeba sledovat obsah databází průmyslových vzorů, které jsou přístupné na internetu. V opačném případě riskujete, že vás majitel staršího průmyslového vzoru napadne pro porušování jeho práv a bude se dožadovat odstranění závadného stavu, náhrady škody, zničení výrobků a nástrojů či materiálů k jejich výrobě.

Informace: Databáze průmyslových vzorů rovněž představují cenný zdroj informací o aktuální designové tvorbě napříč obory.

Výmaz cizího průmyslového vzoru: Pokud naleznete průmyslový vzor, který vám brání ve výrobě či uvádění výrobku či služby na trh a domníváte se, že nesplňuje kritéria ochrany (neměl být zapsán), nebo že porušuje vaše práva, můžete podat návrh na jeho výmaz (ÚPV ČR), nebo prohlášení za neplatný (EUIPO) k příslušnému úřadu.